EKO-BIZNES

Oferta Eko-Biznesu skierowana jest do podmiotów prawnych, prowadzących działalność gospodarczą, urzędów gmin, gospodarstw pomocniczych
oraz osób fizycznych, które z mocy prawa zobowiązane są do przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Kompleksowe ujęcie zagadnień z poszczególnych dziedzin ochrony środowiska pozwala na przekazanie obowiązków ciążących na jednostkach gospodarczych
i osobach fizycznych naszej firmie. Jednocześnie zwolni Państwa z konieczności bieżącego monitorowania zachodzących zmian w problematyce dotyczącej ochrony środowiska.

W celu zapewnienia prawidłowej działalności zakładu w zakresie ochrony środowiska, oraz nałożonych obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska
proponujemy Państwu objąć realizację zadań na mocy umowy outsourcingu
w wyżej wspomnianej tematyce.

W ramach umowy zapewniamy Państwu realizacja zleconych usług przez specjalistów, precyzyjne zrozumienie intencji i wzajemnych oczekiwań stron, obustronne zaufanie, długoterminowy charakter kooperacji.

OFERUJEMY USŁUGI

− Prowadzenie całości zadań dot. ochrony środowiska dla przedsiębiorstw   produkcyjnych, usługowych, komunalnych i innych. W ramach współpracy   gwarantujemy obecność w czasie kontroli oraz prowadzenie spraw związanych
  z ochroną środowiska z właściwymi organami;
− Realizacja jednostkowych zleceń z zakresu dokumentacji, sprawozdawczości,
  uzyskiwania decyzji administracyjnych, wyliczania opłat za korzystanie
  ze środowiska, prowadzenie bazy Kobize, PRTR;
− Prowadzenie ewidencji odpadów,
− Doradztwo i współpraca w zakresie ochrony środowiska przy projektowaniu
   i realizacji inwestycji;
− Szkolenia pracowników z przepisów i zasad ochrony środowiska
  w przedsiębiorstwach i na szkoleniach grupowych;
− Pośrednictwo w handlu odpadami;
− Mediacje w sprawach spornych w zakresie ochrony środowiska;
− Doradztwo prawne.

OPRACOWUJEMY

− Wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego;
− Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko;
− Przeglądy ekologiczne przedsięwzięć;
− Programy ochrony środowiska;
− Efekty ekologiczne przedsięwzięć;
− Operaty wodnoprawne w zakresie poboru wód oraz gospodarki ściekowej;
− Wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza;
− Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
− Zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
− Zgłoszenia instalacji;
− Opracowania ekofizjograficzne.

EKO-BIZNES